Sản phẩm G10

Sản phẩm G10: Đậm đặc cho gà thịt. GĐ từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng.

                                                                                                                     "Vàng chân, vàng da"

Sản phẩm cùng loại