Sản phẩm G12

Sản phẩm G12: HH dạng viên cho gà thịt. GĐ từ 36 ngày tuổi đến xuất bán

                                                                                                                   "Vàng chân, vàng da"

Sản phẩm cùng loại