Sản phẩm G13

Sản phẩm G13: HH dạng mảnh cho gà thịt, GĐ từ 1 ngày tuổi đến xuất bán.

                                                                                                                    "Vàng chân, vàng da"

Sản phẩm cùng loại