Sản phẩm D3

Sản phẩm D3: Siêu đậm đặc cho lợn thịt, giai đoạn từ tập ăn đến xuất chuồng

                                                                                                              "Lớn nhanh, nạc nhiều"

Sản phẩm cùng loại