Sản phẩm D120

Sản phẩm D120: Đậm đặc cho lợn thịt siêu nạc, GĐ từ 15kg đến xuất chuồng

                                                                                                                              "Lớn nhanh, siêu nạc"

Sản phẩm cùng loại