Sản phẩm D130

Sản phẩm D130: Siêu đậm đặc cho lợn thịt, GĐ từ tập ăn đến xuất chuồng

                                                                                                                     "Lớn nhanh, siêu nạc"

Sản phẩm cùng loại