Sản phẩm D2

Sản phẩm D2: Đậm đặc cho lợn thịt, GĐ từ 15kg đến xuất chuồng.

                                                                                                             "Lớn nhanh, niều nạc"

Sản phẩm cùng loại