Sản phẩm L3

Sản phẩm L3: Hỗn hợp cho lợn thịt, giai đoạn 15kg đến 30kg

                                                                                                   "Lớn nhanh, nhiều nạc"

Sản phẩm cùng loại