Sản phẩm L4

Sản phẩm L4: Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt, GĐ từ 15kg đến 30kg

                                                                                                      "Lớn nhanh, nhiều nạc"

Sản phẩm cùng loại