Sản phẩm L5

Sản phẩm L5: Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt, GĐ từ 25kg đến xuất chuồng

                                                                                                                        "Lớn nhanh, nhiều nạc"

Sản phẩm cùng loại