Sản phẩm L6

Sản phẩm L6: Hỗn hợp cho lợn thịt, giai đoạn từ 15kg đến xuất chuồng

                                                                                                                             "Lớn nhanh, lãi cao"

Sản phẩm cùng loại