Sản phẩm V3

Sản phẩm V3: Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt. GĐ từ 22 ngày tuổi đến xuất bán

                                                                                                                     "Lớn nhanh, lãi cao"

Sản phẩm cùng loại